Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Samochodów ARTMO CAR z dnia 01.01.2021r.

 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa dokładne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez ARTMO CAR Artur Moc (zwany dalej wynajmującym) z siedzibą (adres: Kazimierza Tetmajera Przerwy 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice, numer telefonu: 510760394), w ramach Wypożyczalni Samochodów.

 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu.

 3. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Najemcą samochodu lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może być:

  A. Osoba fizyczna, która w momencie wynajmu ukończyła 21 lat i posiada

  – ważny dowód osobisty lub ważny paszport

  – ważne i honorowana na terytorium RP prawo jazdy od minimum roku

  B. Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub reprezentująca osobę prawną, która posiada:

  – ważny dowód osobisty lub ważny paszport

  – ważne i honorowana na terytorium RP prawo jazdy od minimum roku

  – kopię aktualnych dokumentów z KRS oraz upoważnienie do reprezentowania firmy

 5. Samochód może być kierowany wyłącznie przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 4 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Samochód nie może zostać przekazany innej osobie bez poinformowania Wynajmującego i przedstawienia wymaganych dokumentów niezbędnych do kierowania pojazdem.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Najemcę lub osobę upoważnioną. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w podanych danych Najemcy lub osoby upoważnionej umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Najemca zostanie obciążony karą równą kaucji za wynajęty samochód.

 7. W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za wszelkie szkody poniesione przez Wynajmującego.

 8. Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania dodatkowego, gdy wartość szkody poniesionej przez Wynajmującego jest wyższa niż wskazana w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Zobowiązania Najemcy

  9. Najemca zapewni, że każda upoważniona przez niego osoba do kierowania wynajętym samochodem zna Regulamin i będzie przestrzegać każdego punktu wymienionego w Regulaminie pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego lub osoby trzecie.

  10. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z Regulaminu lub instrukcji obsługi samochodu.

  11. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do:

  A. Posiadania przy sobie każdego, wymaganego przez kontrolę ruchu drogowego dokumentu oraz przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

  B. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (zamykanie i ryglowanie drzwi za każdym opuszczeniem pojazdu, uruchamianie dostępnych urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenie wyposażenia pojazdu przed kradzieżą tj. panel radia lub GPS).

  C. Utrzymanie pojazdu w należytej czystości oraz stanie pełnej sprawności technicznej a w szczególności do tankowania samochodu tylko paliwem zgodnym ze specyfikacją pojazdu.

  D. Wymiany przepalonych żarówek, uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.

  E. Sprawdzania ciśnienia oraz napraw ogumienia.

  12. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Zabronione jest przemieszczanie się pojazdu poza granicę UE oraz do Państw: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Rumunia.

  13. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt.12 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. Nieautoryzowana przez Wynajmującego próba opuszczenia przez Najemcę granic RP wynajętym pojazdem zostanie potraktowana jako próba kradzieży pojazdu, o czym bezzwłocznie zostaną poinformowane organy ścigania.

  14. W szczególności zabrania się:

  A. Holowania innych pojazdów wynajętym samochodem

  B. Przekraczania dopuszczalnej ładowności

  C. Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie

  D. Wymiany części, przeróbek lub ingerencji w substancję pojazdu

  E. Używania samochodu w jakiejkolwiek roli w imprezie rajdowej, wyścigowej itp.

  F. Ciągnięcia przyczepy bez zgody Wynajmującego

  G. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.

  W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt D. niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

  15. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontroli stanu wynajmowanego samochodu gdy uzna to za koniecznie. Najemca ma obowiązek przestawić pojazd do kontroli, a także wszystkie niezbędne dokumenty.

  16. Pojazd nie może być przedmiotem zastawu ani procesów sądowych.

  17. Pojazd nie może być podnajmowany, w przypadku przywłaszczenia lub kradzieży pojazdu Najemca, który podnajął pojazd zostanie obciążony kosztem w wysokości wartości pojazdu na dzień przywłaszczenia lub kradzieży.

   

 2. Opłaty

  18. Czynsz za najem naliczany jest za pełna dobę. Dopuszczalne jest spóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny bez naliczania dodatkowych kosztów.

  19. Czynsz najmu pobierany jest z góry.

  20. Podpisanie umowy najmu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury imiennej, na siebie lub na firmę, w której pracuje, bez wymogu jej podpisania. Jednocześnie najemca oświadcza, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisywania oświadczeń woli w imieniu firmy.

  21. W przypadku braku terminowej wpłaty za 2 okresy płatności Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz odbioru pojazdu. Najemca zostanie obciążony dodatkową karą umowną w wysokości określonej w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  22. W przypadku braku zwrotu pojazdu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odbioru pojazdu. Najemca zostanie obciążony dodatkową karą umowną w wysokości określonej w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  23. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy karą umowną za każdorazową konieczność udostępnienia danych kierowcy w związku z nałożonymi mandatami lub grzywnami.

  24. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji za wynajmowany samochód w wysokości ustalonej przez Wynajmującego. Sposób wpłacenia kaucji określa Wynajmujący w Umowie Najmu. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi w dniu całkowitej zapłaty za przedmiotowy wynajem.

  25. W przypadku zwrotu pojazdu po zmroku kaucja może zostać zwrócona następnego dnia rano po wcześniejszych dokładnych oględzinach pojazdu.

 3. Zwrot pojazdu lub podmiana

  26. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Wynajmującego miejsca.

  27. Przedłużenie najmu możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Chęć przedłużenia wynajmu należy zgłosić maksymalnie 20h przed upływem okresu wynajmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia wynajmu.

  28. Gdy Najemca dopuści się zwłoki w zwrocie pojazdu bez pozwolenia Wynajmującego zostanie obciążony karą umowną w wysokości trzykrotności stawki dobowej za każdą dobę zwłoki.

  29. Nieoddanie pojazdu po upływie 4 godzin od wyznaczonego terminu i nie powiadomienie Wynajmującego o przyczynie zwłoki zostanie uznane jako przywłaszczenie pojazdu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone organom ścigania. Dodatkowo zostanie nałożona kara w wysokości 10000 zł.

  30. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w miejsce ustalone przez Wynajmującego. W przeciwnym przypadku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem transportu pojazdu w miejsce ustalone wcześniej przez Wynajmującego.

  31. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w ciągu 4h od rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie uczyni pojazd zostanie odebrany na koszt Najemcy.

  32. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki z Cennika. 33. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

  34. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

  35. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

  braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Umowie Najmu Samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz, szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii), szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę, likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

 4. Naprawa, szkoda, kradzież lub konserwacja pojazdu

  35. Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pojazd w momencie gdy wymagane będzie wykonanie przeglądu okresowego lub gwarancyjnego w wynajmowanym pojeździe w momencie gdy stan licznika wynajmowanego pojazdu wskazuje na taką konieczność lub zbliżać się będzie data określona w książce obsługi pojazdu lub dowodzie rejestracyjnym.

  37. W przypadku gdy Najemca nie przekaże Wynajmującemu pojazdu gdy pojazd osiągnie przebieg lub nastąpi data wymaganego przeglądu, przy których niezbędne jest dokonanie ww. przeglądu Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztem przeglądu oraz kosztem utraty gwarancji zgodnie z Cennikiem.

  38. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

  39. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

  40. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.

  41. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 38, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

  42. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest zwrócić oryginalny dowód rejestracyjny (jeśli został wydany) oraz klucz do pojazdu, w przeciwnym przypadku ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.

  43. W przypadku jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego pod rygorem pełnej odpowiedzialności za powstałą szkodę.

 5. Obowiązki Wynajmującego

  44. W przypadku gdy wynajmowany pojazd ulegnie unieruchomieniu Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy tylko i wyłącznie w przypadku wykupionego przez Najemcę Pakietu Ochronnego Platinum. Jeżeli standard pojazdu zastępczego będzie niższy od pierwotnie wynajętego pojazdu Wynajmujący zobowiązuje się do odpowiedniego obniżenia czynszu za okres użytkowania pojazdu zastępczego.

  45. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń:

  A. utraty dowodu rejestracyjnego, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej

  B. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

  46. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

 6. Rezerwacja pojazdu

  47. Rezerwacji pojazdu można dokonać telefonicznie lub mailowo.

  48. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak możliwości zarezerwowania wybranego przez Najemcę pojazdu w wybranym terminie.

  49. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na pojazd tej samej klasy bez informowania o tym fakcie Najemcy.

  50. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku na poczet rezerwacji gdy uzna to za stosowne.

  51. W przypadku rezygnacji Najemcy zadatek na rezerwację pojazdu zostanie zwrócony gdy Najemca dokona rezygnacji 48 h wcześniej.

  52. Gdy Najemca zrezygnuje z wynajmu 24 h przed planowanym terminem odbioru pojazdu zostanie zwrócone jedynie ½ wpłaconego zadatku.

 7. Ubezpieczenie pojazdów

  53. Pojazd użytkowany przez Najemcę jest ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Autocasco.

  54. Ubezpieczenie OC/AC (oraz Pakiety Ochronne) nie obowiązuje w przypadku:

  A. umyślnego uszkodzenia pojazdu, B. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, C. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. D. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku, E. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,

  F. kradzieży pojazdu, gdy Najemca nie zwróci oryginalnego klucza do pojazdu i/lub dowodu rejestracyjnego – całkowity koszt obciąża Najemcę. G. wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną za szkodę częściową, zgodnie z załączonym Cennikiem), H. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca, I. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca, J. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. K. gdy Najemca nie otrzymał zgody Wynajmującego na dalszy wynajem lub złożył fałszywe oświadczenie co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody – całkowitą odpowiedzialność ponosi Najemca. L. użycia pojazdu jako narzędzia przestępstwa M. niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku , bagażu W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę.

  Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

  55. Wszystkie samochody ARTMO CAR Artur Moc posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

  56. ARTMO CAR Artur Moc nie odpowiada za jakiekolwiek rzeczy Najemcy pozostawione na/w pojeździe.

 8.  

 

 

CENNIK (załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Samochodów ARTMO CAR Artur Moc)

– OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM i KARY UMOWNE –

 

1. Zagubienie, utrata lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej – 500 PLN (za każde)

2. Zagubienie, utrata lub zniszczenie klucza/karty z pilotem – 1 000 PLN

3. Zagubienie, utrata lub zniszczenie kołpaka nieoryginalnego – 100 PLN

4. Zagubienie, utrata lub zniszczenie kołpaka oryginalnego – 180 PLN

5. Uzupełnienie brakującego paliwa – 10 PLN / litr

6. Próba ingerencji w stan licznika kilometrów – 10 000 PLN

7. Demontaż, wymiana części w wynajmowanym pojeździe lub dokonanie przeróbek bez pisemnej zgody Wynajmującego 5 000 PLN + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO.

8. Palenie tytoniu w samochodzie- 500 PLN kara umowna

9. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu – 500 PLN kara umowna

10. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 500 PLN kara umowna

11. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem – 1 000 PLN kara umowna

12. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP – 5 000 PLN

13. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice UE lub wjazd do: Rumunii lub Bułgarii – 10 000 PLN

14. Zwłoka w zwrocie samochodu Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki – kara umowna;

15. Koszt napraw blach.-lak, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia. Koszt usługi i/lub części

16. Opłata administracyjna za szkodę powstałą w trakcie najmu, udział własny Najemcy:

a) Szkoda powstała w trakcie najmu (uszkodzenie szyby) udział własny Najemcy – 1 000 PLN

b) Szkoda powstała w trakcie najmu (uszkodzenie powłoki lakierniczej) udział własny Najemcy – 1 500 PLN

c) Szkoda powstała w trakcie najmu (uszkodzenie karoserii) udział własny Najemcy – 3 000 PLN

d) Szkoda powstała w trakcie najmu (Szkoda Całkowita) udział własny Najemcy – 6 000 PLN

17. Kara administracyjna za utratę pojazdu bez klucza i/lub dowodu rejestracyjnego. Koszt pojazdu na dzień utraty

18. Kara umowna za konieczność zgłoszenia przywłaszczenia pojazdu organom ścigania – 2 000 PLN

19. Opłata administracyjna za udostępnienie danych osobowych organom ścigania lub kontroli (mandaty, grzywny) – 200 PLN

20. Przekroczenie wskazanego limitu kilometrów w umowie najmu 0,40 PLN za każdy przejechany kilometr

21. Zatankowanie Pojazdu paliwem niezgodnym ze specyfikacją: 500 PLN + całkowity koszt naprawy i paliwa

22. Konieczność odebrania pojazdu w związku ze zwłoką w zwrocie pojazdu lub porzucenie wynajętego auta – 5 000 PLN

Wszystkie podane ceny w Regulaminie oraz Cenniku są cenami bez podatku VAT 23%